Keshari Sharma

President

Pradip Dhungana

Vice President

 

Secretary

Gyan Sagar Sharma Neupane

Dhurba Pokhrel

Vice Secretary

Manju Acharya

Treasurer

Bikram Prajapati

Member

Jagrit Singh

Member

Sagar Gautam

Website Coordinator